எமது ஆலயத்தில் 10 அன்பியங்கள் சிறப்புற செயல்படுகின்ற்ன .

அவை பற்றிய விவரங்கள்

  • 1 – ஆம் அன்பியம்தூய பவுலடியார்
  • 2 – ஆம் அன்பியம்தூய சவேரியார்
  • 3 – ஆம் அன்பியம்தூய அருளானந்தா
  • 4 – ஆம் அன்பியம்தூய அன்னா
  • 5 – ஆம் அன்பியம்தூய பேராயர் ரோமரோ
  • 6 – ஆம் அன்பியம்தூய மார்ட்டின் தே போரஸ்
  • 7 – ஆம் அன்பியம்தூய அமலா அன்னை
  • 8 – ஆம் அன்பியம்தூய மேக்ஸ் மில்லியன் கோல்ப
  • 9 – ஆம் அன்பியம்தூய குழந்தை யேசுவின் தெரேசாள்
  • 10 – ஆம் அன்பியம்தூய யூதா ததோயு