ஞாயிற்றுக்கிழமை : காலை 5.30 மணி ஜெபமாலை
6.00 மணி திருப்பலி
புதன்கிழமை : மாலை 5.45 மணி ஜெபமாலை
6.15 மணி திருப்பலி
சனிகிழமை : காலை 6.15 மணி சிறார் திருப்பலி